Oča­ká­vaš vždy len to naj­hor­šie? Vi­díš po­hár po­lo­prázdny aj keď je tak­mer plný?

Od ni­koho nič ne­ča­káš, práve na­opak, pred­po­kla­dáš, že ťa zas len sklame? Možno pat­ríš me­dzi jedno z na­sle­du­jú­cich zna­mení, ktoré do vzťahu vstu­pujú s po­riad­nou dáv­kou pe­si­mizmu. Možno sú tieto zna­me­nia mi­mo­riadne kri­tické, no ver, že v sebe ukrý­vajú cit­livé vnútro, ktoré aj tak na­po­kon túži po láske. A keď ju do­stane, vedz, že si ju bude vá­žiť.

Denní partnerské horoskopy lásky na Úterý (07-01-2020) - Máte problémy se sebedůvěrou, proto se bojíte ve své práci rozhodovat.

Denní partnerské horoskopy lásky na Úterý (07-01-2020) - Máte problémy se sebedůvěrou, proto se bojíte ve své práci rozhodovat.

Někdy máte až příliš nezávislý vztah k penězům, dnes si uvědomíte, že m?že být dobré i šetřit. Nově objevená restaurace vám dá chuť do zábavy.

Doporučené články Číst více

Blí­že­nec

Blí­ženci sú známi tým, že majú dve tváre. Na jed­nej strane je toto zna­me­nie ex­trémne spo­lo­čen­ské a ko­mu­ni­ka­tívne, na dru­hej však vie byť po­riadne pe­si­mis­tické. Na svojho par­tnera, aj keď bu­dú­ceho, má vy­soké ná­roky, a do­kážu sa ľahko skla­mať. Práve preto majú vo svo­jej ná­ture pri­ro­dzenú vlast­nosť chrá­niť sa a byť tak trošku pe­si­mis­tický. Na­vyše, ak sa roz­hodnú, že budú mať zlú ná­ladu, málo kto im ju do­káže vy­lep­šiť.

Rak

Toto zna­me­nia patrí me­dzi naj­cit­li­vej­šie z ce­lého zve­ro­kruhu. A tým mám na mysli to, že keď sa za­mi­lujú, tak úplne, úp­rimne a hl­boko. No zá­ro­veň s tým je rak často tak tro­chu ne­tý­kavka. Dot­kne sa ho skoro všetko, aj to, čo ne­bolo mie­rené na jeho osobu, pre­tože si veci pri­púšťa k srdcu. V hádke zo seba robí obeť a po­tom vie byť veľmi ne­prí­jemný a pe­si­mis­tický.