?>

Mujhoroskop.com

Etický kodex

Etika a zákon


Při podnikání dodržujeme přísná pravidla profesionalizmu a etiky.
Plníme požadavky všech příslušných zákonů.
Vážíme si soukromí a bezúhonnosti ovlivněných a ovlivňujících osob.
Naše produkty a služby prodáváme férově a poctivě s ohledem na jejich kvalitu, schopnosti, cenu, úroveň služeb a další oprávněné vlastnosti.


Informace zákazníka a zaměstnavatele


Každý zaměstnanec musí zacházet s informacemi týkajícími se zákazníků a zaměstnavatele v tajnosti, a zaměstnanec nemá právo tyto informace zveřejňovat.


Slušnost, důstojnost a úcta


Všichni zaměstnanci se musí k sobě chovat slušně, důstojně a s úctou bez ohledu na pohlaví.
Násilí na pracovišti, včetně napadení, agresivního chování, sexuálního obtěžování, zastrašování, útoku a jiného podobného chování, nebude tolerováno. Na pracovištích Mujhoroskop.com jsou zakázány střelné zbraně.
Manažeři Mujhoroskop.com a vedoucí pracovníci jsou upozornění na možné sexuální obtěžování na pracovišti a musí přijmout náležitá opatření, aby předešli tomuto jevu v jakékoliv podobě.

Drogy a alkohol


Nedovolujeme distribuovat, držet, používat nebo pracovat pod vlivem drog nebo alkoholu na žádném pracovišti Mujhoroskop.com. Alkohol je povolen pouze v souvislosti s reprezentací společnosti Mujhoroskop.com nebo výjimečnými osobními událostmi.


Politické aktivity


Zaměstnancům není hrazen čas strávený politickými aktivitami, ale je možné poskytnout na takové aktivity neplacené volno v souladu s místními předpisy a zákony.


Odpovědnost při nedodržování kodexu


Každý zaměstnanec musí včas oznámit svému nadřízenému, pokud má pochybnosti týkající se aplikace určitého předpisu nebo postupu.
Zaměstnanci, kteří zjistí nebo se domnívají, že došlo k porušení Kodexu, nebo že by k němu mohlo dojít, musí tuto skutečnost hlásit nejbližšímu nadřízenému, nebo pokud se domnívají, že by to nebylo účinné, jednomu z manažerů Mujhoroskop.com Shared Service. Všechny informace budou brány vážně a v případě potřeby prošetřeny.
Zaměstnanci, kteří v dobré víře nahlásí porušení Kodexu, nebudou subjektem odplaty, a to jakýmkoliv způsobem. Nahlášená porušení Kodexu budou bez odkladu vyšetřena a řešena. Vyšetřování a řešení bude důvěrné, jak jen to bude možné.
Každý manažer Mujhoroskop.com odpovídá za oznámení jakéhokoliv případu podvodu nebo jiného chybného chování členovi vedení Mujhoroskop.com. V případě porušení Kodexu budou bez odkladu vyvozeny disciplinární důsledky, případně až ukončení pracovního poměru.