?>

Mujhoroskop.com

Opravná Politika

Bezpečnost dat našich partnerů a uživatelů je prioritou společnosti Mujhoroskop.com. Jako správce zaručujeme vhodná technická, procesní a organizační opatření, která zajišťují úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.

Zejména se jedná o následující:


Naše organizační struktura a interní pravidla reflektují požadavky na ochranu osobních údajů;
Máme propracovaný systém přístupových práv a ověřování jejich účinnosti tak, aby se k nim nedostaly neoprávněné osoby;
Osobní údaje zpracováváme v systémech vyvinutých pro potřeby našich služeb přímo v Mujhoroskop.com. Osobní data pravidelně zálohujeme a technicky zabezpečujeme v souladu s existujícími bezpečnostními trendy;
Máme přijata procesní i technická opatření proti krádeži dat;
Dle druhu a potřeby zpracování osobní údaje pseudonymizujeme, šifrujeme či anonymizujeme;
Zároveň obecně aplikujeme princip minimalizace zpracovávání osobních údajů;
Máme přijatá opatření pro zajištění průběžné důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů zpracování a služeb; máme procesy a nástroje pro obnovení Včasné dostupnosti a přístupu k osobním údajům v případě fyzického nebo technického incidentu;
Pravidelně provádíme testování, hodnocení a posouzení efektivity technických a organizačních opatření pro zajištění zabezpečení zpracování;
Veškeré přístupy ke zpracovávaným osobním údajům monitorujeme a archivujeme;
v neposlední řadě data ukládáme v našich nebo námi provozovaných datových centrech. Data tak máme plně pod kontrolou a pro jejich správu používáme nejmodernější technologie.


Odpovídající přístup a záruky smluvně vyžadujeme po všech subjektech, které jsou vůči společnosti Mujhoroskop.com v pozici správce či zpracovatele osobních údajů.