Ba­ran 

 tvoje oča­ká­va­nia. Svoje štan­dardy máš na­sta­vené na­ozaj vy­soko, pre­tože si silná a am­bi­ci­ózna osoba. No nie každý ich do­káže na­pl­niť. Nie­ktorí ľu­dia si mys­lia, že si ne­spra­vod­livý/á, pre­tože od dru­hých oča­ká­vaš per­fek­ci­oniz­mus rov­nako ako aj od seba.

Býk 

 tvoju tvrdo­hla­vosť. Ak si raz utvo­ríš svoj vlastný ná­zor, len veľmi ťažko do­ká­žeš ro­biť kom­pro­misy. Máš jed­no­du­cho svoju pravdu. Ľu­dia by si že­lali aby si bol/a fle­xi­bil­nej­šia v po­sto­joch a ve­dela si viac vy­po­čuť a hlavne UZNAŤ ná­zory iných.

Jak se podle horoskopu chováte na sociálních sítích?

Jak se podle horoskopu chováte na sociálních sítích?

Na sociálních sítích se hned pozná, kdo si rád tahá triko a kdo je profesionální šmírák. Jaká charakteristika odpovídá vašemu znamení horoskopu?

Doporučené články Více

Blí­že­nec

tvoju ex­trémnu pria­teľ­skosť. Je dobré, že do­káže nad­via­zať kon­takty s rôz­nymi ľuďmi vždy a všade. Av­šak kvan­tita ne­zna­mená kva­lita. Do­ká­žeš sa za malú chvíľu zo­zná­miť s kým­koľ­vek, no ni­kdy pri ňom ne­os­ta­neš dlho. Nie­ktorí pria­te­lia by si že­lali, aby si im do­ká­zal/a ve­no­vať viac času.

Rak

 tvoje ti­cho. Je vše­obecne známe, že rak je veľmi emo­ci­onálne a cit­livé zna­me­nie. Keď ťa niečo trápi alebo ob­ťa­žuje, väč­ši­nou nič ne­po­vieš. Ľu­dia v tvo­jom okolí by oce­nili, keby si do svojho sprá­va­nia pri­dal/a tro­chu aser­tív­nosti.