Zo­ra­dené od naj­ná­roč­nej­šieho. Platí to aj na teba? 

Panna

na pr­vom mieste je panna, pre­tože je to prav­de­po­dobne naj­sa­mos­tat­nej­šie zna­me­nie zve­ro­kruhu. Ku vzťa­hom pri­stu­pujú ana­ly­ticky a prí­sne. Aj keď ne­úmy­selne, ale nie­kedy majú v ru­kách via­cero ľudí, pri­čom po­stupne zis­ťujú, komu môžu ve­riť. Trvá dlho, kým od­ho­dia svoje zá­brany a pri­pus­tia si ťa k sebe. Keď už sa tak stane, do­káže byť úžas­ným par­tne­rom.

VELKÝ DÁMSKÝ HOROSKOP: Ryby jsou as*xuální, Štírky špindíry a ženy v Beranu naprosto neschopné v posteli!

VELKÝ DÁMSKÝ HOROSKOP: Ryby jsou as*xuální, Štírky špindíry a ženy v Beranu naprosto neschopné v posteli!

Dnes přišla řada na vás, ženy. Víte, co o vaší povaze prásknou hvězdy a na co si u vás musí dát muži pozor? Někdo své negativní vlastnosti zvládá dobře maskovat, jiný jim plně propadne. Podívejte se, co se v tomto velkém přehledu o sobě dozvíte.

Doporučené články Více

Škor­pión

 je krá­ľom alebo krá­ľov­nou v tom, že ne­ve­dia, čo chcú. Do­kážu byť chladní a vrelí zá­ro­veň. Je ťažké ich pre­čí­tať a po­cho­piť ich emo­ci­onálnu stránku.Škor­pión do­káže byť ne­uve­ri­teľne vy­čer­pá­va­jú­cim par­tne­rom, preto ho často na­chá­dzame raz vo vzťahu, raz mimo neho. Prav­dou je, že kým ne­dos­peje emo­ci­onálne, jed­no­du­cho nie je pri­pra­vený za­via­zať sa.

Stre­lec

 ne­exis­tuje dob­ro­druž­nej­šie zna­me­nie ako toto. Desí sa stag­ná­cie a toho, aby nie­kde mu­sel zo­tr­vať na jed­nom mieste, čo je pre vzťahy ne­vy­ho­vu­júce.  Na­priek tomu však do­kážu byť skve­lými par­tnermi, s kto­rými sa ni­kdy ne­nu­díš. No je tak­mer ne­možné, aby sa usa­dili. Ne­us­tále tú­žia za­žiť niečo nové. Ne­hľa­dajú člo­veka, ktorý ich pre­na­sle­duje, ale ta­kého, s kto­rým môžu krá­čať spolu na­prieč no­vým dob­ro­druž­stvám.

Vod­nár

 je re­zer­vo­vané zna­me­nie, ktoré si chráni svoje sú­kro­mie. Ot­vo­riť sa a pus­tiť si nie­koho k sebe, nie je v ich ná­ture. Udr­žia­vajú si istý od­stup, pre ktorý je ťažké lep­šie ich spoz­nať a zís­kať si ich. Po­tre­bujú nie­koho, komu budú ve­riť a do­vo­lia si byť zra­ni­teľní v jeho prí­tom­nosti. Až tak sa doň za­mi­lujú.