Zo­ra­dené od naj­ná­roč­nej­šieho. Platí to aj na teba? 

Panna

na pr­vom mieste je panna, pre­tože je to prav­de­po­dobne naj­sa­mos­tat­nej­šie zna­me­nie zve­ro­kruhu. Ku vzťa­hom pri­stu­pujú ana­ly­ticky a prí­sne. Aj keď ne­úmy­selne, ale nie­kedy majú v ru­kách via­cero ľudí, pri­čom po­stupne zis­ťujú, komu môžu ve­riť. Trvá dlho, kým od­ho­dia svoje zá­brany a pri­pus­tia si ťa k sebe. Keď už sa tak stane, do­káže byť úžas­ným par­tne­rom.

Jaká je vaše noční můra? Býci se bojí, že jim vypadne zub, Štíry děsí smrt

Jaká je vaše noční můra? Býci se bojí, že jim vypadne zub, Štíry děsí smrt

Sny jsou zvláštní a někdy se může zdát, že nedávají žádný smysl. A někdy se v nich mohou objevit nejrůznější děsy a strachy, které mají většinou původ v reálném životě. Jaké jsou největší noční můry, které se opakují ve vašich snech podle zvěrokruhu?

Doporučené články Více

Škor­pión

 je krá­ľom alebo krá­ľov­nou v tom, že ne­ve­dia, čo chcú. Do­kážu byť chladní a vrelí zá­ro­veň. Je ťažké ich pre­čí­tať a po­cho­piť ich emo­ci­onálnu stránku.Škor­pión do­káže byť ne­uve­ri­teľne vy­čer­pá­va­jú­cim par­tne­rom, preto ho často na­chá­dzame raz vo vzťahu, raz mimo neho. Prav­dou je, že kým ne­dos­peje emo­ci­onálne, jed­no­du­cho nie je pri­pra­vený za­via­zať sa.

Stre­lec

 ne­exis­tuje dob­ro­druž­nej­šie zna­me­nie ako toto. Desí sa stag­ná­cie a toho, aby nie­kde mu­sel zo­tr­vať na jed­nom mieste, čo je pre vzťahy ne­vy­ho­vu­júce.  Na­priek tomu však do­kážu byť skve­lými par­tnermi, s kto­rými sa ni­kdy ne­nu­díš. No je tak­mer ne­možné, aby sa usa­dili. Ne­us­tále tú­žia za­žiť niečo nové. Ne­hľa­dajú člo­veka, ktorý ich pre­na­sle­duje, ale ta­kého, s kto­rým môžu krá­čať spolu na­prieč no­vým dob­ro­druž­stvám.