Každý z nás má z času na čas ná­ladu pod psa. A práve vtedy je dô­le­žité ve­dieť, ako sa z nej čo naj­rých­lej­šie do­stať. Pri­ná­šame ti zo­znam miest, kde by si sa mala vy­brať, keď sa cí­tiš na­ozaj smutná. A to všetko na zá­klade zna­me­nia, v kto­rom si na­ro­dená.

Ba­ran

Po­tre­bu­ješ sa po­riadne od­via­zať. Preto by si mala zvo­liť ne­jakú dobrú party, kon­cert alebo ho­ci­jaké iné miesto, kde zo seba vy­tan­cu­ješ vše­tok tvoj smú­tok. En­dor­fíny dievča!

TÝDENNÍ HOROSKOP: VÁHY se rozhodují mezi dvěma milenci, PANNA zažije dusno v práci

TÝDENNÍ HOROSKOP: VÁHY se rozhodují mezi dvěma milenci, PANNA zažije dusno v práci

Když se vám nepodaří uspět napoprvé, nevzdávejte to a zkoušejte to znovu - to bude vaší zásadou pro tento týden. Co jste udělali v nedávné době pro zlepšení vašeho života? Uvažovali byste o nějakém divokém dobrodružství, aniž byste se ohlíželi zpět? V týd

Doporučené články Více

Býk

Kľú­čom k tvojmu šťas­tiu je po­te­še­nie všet­kých zmys­lov. Naj­lep­šie bude keď sa vy­be­rieš nie­kde do krás­neho parku, či na lúku, kde si do­ká­žeš vy­chut­nať vôňu kve­tov, zvuky prí­rody a nád­herný po­hľad.

Blí­že­nec

Stačí si uve­do­miť, že svet plný vecí, ktoré mô­žeš stále ob­ja­vo­vať. Zájdi si do kniž­nice alebo kníh­ku­pec­tva a od­nes so se­bou nové in­for­má­cie o ve­ciach, ktoré ťa zau­jí­majú. Na­plň svoju my­seľ no­vými prí­behmi, ve­do­mos­ťami a snami.

Rak

Pre teba je naj­lep­šie pre­čkať svoju zlú ná­ladu v po­hodlí do­mova. Za­le­zená nie­kto doma pod pe­ri­nou, ob­klo­pená ro­di­nou a najb­liž­šími pria­teľmi. Práve toto je lie­kom na tvoj smú­tok.