Oh­nivé zna­me­nia – Dra­ma­tické, in­tu­itívne a vý­razné

Keď roz­mýš­ľaš o láske, uve­do­mu­ješ si, že sil­nou ostáva je­dine vtedy, keď oheň vášne stále horí.

Ba­ran – Boss­Lady, ktorá ho pri­tiahne svo­jim úsme­vom

Si pri­ro­dzene se­ba­ve­domá. Veľmi dobre vieš čo chceš, ur­ču­ješ si svoje vlastné hra­nice a presne to je na tebe prí­ťaž­livé. A odo­lať tvojmu nád­her­nému úsmevu tiež nie je naj­jed­no­duch­šie. Ak sa roz­hod­neš, že niečo chceš, tak si za tým jed­no­du­cho ideš až po­kým to ne­do­siah­neš. Tak­tiež si ne­bo­jácna a tomu sa ťažko ho­vorí nie.

HOROSKOP PODLE STRACHU: Býk se bojí o peníze, Lev ztráty popularity!

HOROSKOP PODLE STRACHU: Býk se bojí o peníze, Lev ztráty popularity!

Všichni se něčeho bojíme. Věděli jste ale, že ty největší strachy pramení z podvědomí a jsou dopředu určeny na základě znamení zvěrokruhu, ve kterém se narodíme? Zjistěte, jaký strach nejvíc v životě sužuje, nebo teprve sužovat bude, vás, ať se na něj můž

Doporučené články Více

Lev – vieš ako nad­via­zať očný kon­takt

Často si pri­rov­ná­vaná k zvie­raťu, podľa kto­rého toto zna­me­nie vzniklo. Keď voj­deš do miest­nosti, uchmat­neš si kaž­dého po­zor­nosť. Do­slova žia­riš a vieš ako sa po­hy­bo­vať vo vyš­ších kru­hoch. Ľu­dia na teba priam zí­zajú a ten, kto­rému opä­tu­ješ po­hľad to má vy­hraté. Už len ním sa­mot­ným si ho do­ká­žeš pri­pú­tať. Je­diná vec, na ktorú by si si mala dá­vať po­zor je tvoja ne­ochota ro­biť kom­pro­misy a ústupky. Ob­čas to bez nich na­ozaj nejde.

Stre­lec – tvoj zmy­sel pre hu­mor ho do­káže úplne po­hl­tiť

Tvoj zmy­sel pre hu­mor je je­di­nečný a tak trošku zvrá­tený. Do­ká­žeš  ním ro­zo­smiať tak­mer kaž­dého. No ruka v ruke s ním ide aj tvoj zmy­sel pre iró­niu, ktorý však ne­musí každý po­cho­piť. Ok­rem toho si veľmi štedrá a úp­rimná, no po­tre­bu­ješ pri sebe sil­ného muža, ktorý ne­bude brať všetko veľmi osobne. Vo vzťahu sa zvyk­neš rýchlo nu­diť, a preto si mu­síš nájsť par­tnera, ktorý ťa do­káže nie­čím prek­va­piť každý deň.

Zem­ské zna­me­nia – sta­bi­lita vy­hráva

Zem­ské zna­me­nia majú ten­den­ciu pri­ťa­ho­vať tých, ktorí chcú dl­ho­dobé vzťahy, ale len tie, ktoré za to na­ozaj stoja.