Všetci sa ob­čas hne­váme, nie­kedy je hnev opráv­nený a ino­kedy nie. Nie je žiad­nym ta­jom­stvom, že by si si ne­mala po­ka­ziť vzťah s ni­kým, nech sa už hnevá ako­koľ­vek veľa. Ak uvi­díš, že sa nie­kto hnevá, in­tu­ícia ti bude ra­diť dať mu pries­tor a nie je po­trebné ho vy­pro­vo­ko­vať ešte viac. Nie­ktoré zna­me­nia zve­ro­kruhu vy­jad­rujú svoj hnev viac ako iné. Pre­čí­taj si, ktoré zna­me­nia sú to a akým by si sa mala vy­hnúť.

Býk

Keď je na­hne­vaný býk, môže byť veľmi ná­silný, tvrdo­hlavý a len zriedka bude po­čú­vať os­tat­ných. Av­šak tento hnev je ospra­vedl­nený tým, že hnev býka je na správ­nom mieste. Keď je býk na­hne­vaný, ne­exis­tuje veľa vecí, ktoré by si mu mohla po­ve­dať. Je­diné čo mô­žeš uro­biť – dať mu čas na vy­c­hlad­nu­tie.

SPECIÁLNÍ DÁRKOVÝ HOROSKOP! Čím uděláte radost jednotlivým znamením?

SPECIÁLNÍ DÁRKOVÝ HOROSKOP! Čím uděláte radost jednotlivým znamením?

...Ocení tedy jakýkoliv dárek, ze kterého bude cítit romantika a Vaše náklonnost k nim.

Doporučené články Více

Rak

Keď je na­hne­vaný rak, dáva to na­javo svo­jím ag­re­sív­nym sprá­va­ním. Pa­mätá si všetko, čo si mu po­ve­dala a ako­náhle ra­kovi niečo ne­sedí, na­hnevá sa. Po­trvá dlho, aby si raka upo­ko­jila, ale ak sa to stane, mô­žeš si gra­tu­lo­vať.

Ba­ran

Zna­me­nie ba­ran je ako ča­so­vaná bomba – ne­vieš, kedy pre­pukne jeho hnev. Vie ho dobre skrý­vať, ale na­rastá. Má ten­den­ciu vy­buc­hnúť ako sopka a je dobré, ak sa jeho hnevu ne­zú­čast­níš. No má to aj vý­hodu – rýchlo sa roz­hnevá, rýchlo sa upo­kojí.