Pre nie­kto­rých ľudí je ob­rov­ským prob­lé­mom po­ve­dať vo vzťahu tomu dru­hému, že ho mi­lujú.

Je to úplne po­cho­pi­teľné. Nie je ľahké vy­jad­riť svoje city, to­bôž nie pred nie­kým, koho na­ozaj ľú­bime. Každé zna­me­nie zve­ro­kruhu lásku pre­ja­vuje inak. Av­šak každý mô­žeme mať sta­bilný a lás­ky­plný vzťah. Nie­ktorí pri vy­jad­ro­vaní svo­jich sku­toč­ných ci­tov tá­peme, iní jed­no­du­cho idú na vec a vy­lejú si pred tým dru­hým svoje srdce. Týchto 5 zna­mení zve­ro­kruhu má naj­väčší prob­lém vy­jad­riť svoje po­city a po­ve­dať nie­komu, že ho ľú­bia.

Ty nejotravnější vlastnosti podle znamení: Vzteklouni, rváči i lháři

Ty nejotravnější vlastnosti podle znamení: Vzteklouni, rváči i lháři

Každý máme své chyby a někdy si je ani neuvědomujeme. Tak co, Lvi, jste opravdu drama queen? A co vy, Blíženci, nenakládáte s pravdou moc lehkovážně? 

Doporučené články Více

Blí­ženci

Aj na­priek tomu, že blí­ženci radi skú­šajú nové veci, do vzťahu sa prí­liš ne­hrnú. Ne­zna­mená to, že nechcú pre­žiť dl­ho­dobý vzťah, alebo že sa ni­kdy ne­do­kážu za­mi­lo­vať. Ak si jed­ného dňa nájdu par­tnera, do­vo­lia láske, aby sa im usa­dila hl­boko v srdci. Ne­boja sa mu od­ha­liť svoje city a emó­cie, svojho par­tnera po­sú­vajú vpred a od vzťahu vy­ža­dujú, aby bol vzru­šu­júci.

Panna

Vzťah ne­us­tále pre­hod­no­cujú, pre­tože sa chcú uis­tiť, že je všetko tak, ako má byť, než ti vy­jad­ria svoje city. Mali by mať ale na pa­mäti, že ich per­fek­ci­oniz­mus je za­lo­žený na oba­vách, ktoré sú úplne ne­pod­statné. Panny sú vo vzťahu veľ­ko­ry­sými a skve­lými par­tnermi a majú dobrý zmy­sel pre hu­mor.