Oča­ká­vaš vždy len to naj­hor­šie? Vi­díš po­hár po­lo­prázdny aj keď je tak­mer plný?

Od ni­koho nič ne­ča­káš, práve na­opak, pred­po­kla­dáš, že ťa zas len sklame? Možno pat­ríš me­dzi jedno z na­sle­du­jú­cich zna­mení, ktoré do vzťahu vstu­pujú s po­riad­nou dáv­kou pe­si­mizmu. Možno sú tieto zna­me­nia mi­mo­riadne kri­tické, no ver, že v sebe ukrý­vajú cit­livé vnútro, ktoré aj tak na­po­kon túži po láske. A keď ju do­stane, vedz, že si ju bude vá­žiť.

Jak poznáte, že vás opravdu miluje, podle horoskopu!

Jak poznáte, že vás opravdu miluje, podle horoskopu!

Vyznání lásky probíhá pokaždé jinak. Někdo si potrpí na velká gesta, pro jiného je největším důkazem lásky a důvěry, když vám "dovolí" postarat se o jeho psa. A pokud věříte, že hvězdy ovlivňují naši povahu, je vám jasné, že každé znamení vyjadřuje lásku

Doporučené články Více

Blí­že­nec

Blí­ženci sú známi tým, že majú dve tváre. Na jed­nej strane je toto zna­me­nie ex­trémne spo­lo­čen­ské a ko­mu­ni­ka­tívne, na dru­hej však vie byť po­riadne pe­si­mis­tické. Na svojho par­tnera, aj keď bu­dú­ceho, má vy­soké ná­roky, a do­kážu sa ľahko skla­mať. Práve preto majú vo svo­jej ná­ture pri­ro­dzenú vlast­nosť chrá­niť sa a byť tak trošku pe­si­mis­tický. Na­vyše, ak sa roz­hodnú, že budú mať zlú ná­ladu, málo kto im ju do­káže vy­lep­šiť.

Rak

Toto zna­me­nia patrí me­dzi naj­cit­li­vej­šie z ce­lého zve­ro­kruhu. A tým mám na mysli to, že keď sa za­mi­lujú, tak úplne, úp­rimne a hl­boko. No zá­ro­veň s tým je rak často tak tro­chu ne­tý­kavka. Dot­kne sa ho skoro všetko, aj to, čo ne­bolo mie­rené na jeho osobu, pre­tože si veci pri­púšťa k srdcu. V hádke zo seba robí obeť a po­tom vie byť veľmi ne­prí­jemný a pe­si­mis­tický.